Uitnodiging jaarvergadering 2012

<div>
<div>Datum: 26 november<br />Tijd: 20.00 uur<br />Locatie: Nieuwstad 11 te Holwierde</div>
<div><br />Agenda</div>
<div>1. Opening en vaststellen agenda</div>
<div>2. Mededelingen</div>
<div>3. Notulen jaarvergadering d.d. 28 november 2011</div>
<div>4. Jaarverslag secretaris (2011/2012)</div>
<div>5. Financieel jaarverslag</div>
<div>6. Verslag kascommissie</div>
<div>7. Vaststelling begroting en contributie</div>
<div>8. Bestuursverkiezingen: Aftredend Henrike de Vries, niet herkiesbaar</div>
<div></div>
<Dit betekent dat we nog met drie leden over zijn, wat weer tot gevolg heeft dat <br />wij niet weten of we nog lang kunnen bieden wat we nu als sportclub te bieden hebben. <br />Sinds vorig jaar werken we zonder secretaris en nu nemen we nogmaals afscheid van</div>
<div>een lid. <br />Er zijn nog steeds geen nieuwe aanmeldingen, dus…!!!!!</div>
<div>Aanmeldingen graag via mail of via een van de bestuursleden.</div>
<div></div>
<div>9. Rondvraag</div>
<div>10. Sluiting</div>
<div><br />Wij heten u van harte welkom! Tot ziens op de jaarvergadering.</div>
<div>Met vriendelijke groeten,<br />Bestuur sportclub Holwierde</div>
<div>Annemarie Visscher (voorzitter) 629360<br />Beate Tkacz (penningmeester) 680203<br />Paulien Vos (lid) 616437<br />Henrike de Vries (lid) 620930</div>
</div>