Maandelijks archief: november 2012

Notulen jaarvergadering SportClub Holwierde 26-11-2012

<div><span style=”font-size: 12pt;”><strong> </strong></span></div>
<div><strong>Aanwezig: </strong>Annemarie Visscher, Henrike de Vries, Beate Tkacz, Paulien Vos, Tommy Verloop<br /><strong>Afwezig:</strong> met kennisgeving: Gerda Oosterhuis, Diana Stoppels</div>
<div><strong>Opening:</strong><br />Annemarie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.</div>
<div><strong>Mededelingen:</strong><br />Secretarieel jaarverslag:<br />Hiervoor wordt verwezen naar de nieuwsbrieven en notulen van het afgelopen jaar.</div>
<div><strong>Notulen jaarvergadering d.d. 28 nov. 2011:</strong><br />Geen op- en of aanmerkingen.</div>
<div><strong>Financieel jaarverslag:</strong><br />De kascommissie (de heer R. Meijer en de heer R. Buitendam) hebben het financieel jaarverslag goedgekeurd en hebben de penningmeester decharge verleend. Voor volgend jaar zal de heer R. Meijer uit de kascommissie treden. Hiervoor in de plaats komt mevrouw M. Verloop. Beate heeft de aanwezigen een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.</div>
<div><strong>Vaststelling begroting &  contributie:</strong><br />Helaas is er sprake van een afnemend ledenaantal. Op dit moment zijn er nog 84 leden, t.o.v. 107 leden vorig jaar. Om de SportClub Holwierde opnieuw te promoten wordt afgesproken om advertenties te plaatsen in de dorpskranten van de omliggende dorpen.  <br />Tevens zal de maand januari 2013 in het teken staan van vriend(inn)en maand. Ieder lid mag zijn of haar vrienden uitnodigen om mee te doen tijdens de desbetreffende lessen.</div>
<div>
<anwege een afnemend ledenaantal en hogere kosten is tijdens de jaarvergadering besloten om voor ieder lid de contributie met 0,50 eurocent te verhogen m.i.v. januari 2013.

Bestuursverkiezing:

Henrike de Vries is afgetreden als bestuurslid van de SportClub Holwierde en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Tommy Verloop als algemeen bestuurslid voorgedragen.

Dit is door een ieder akkoord bevonden zodat Tommy zitting kan nemen in het bestuur van de SportClub Holwierde. Henrike de Vries is heel hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet.
Rondvraag:

Tommy geeft aan dat zijn vrouw, Monique, de cursus jureren voor het turnen wel wil gaan volgen. Na deze cursus zal Monique dan als jurylid kunnen functioneren tijdens de turnwedstrijden.  Beate zal de benodigde informatie verschaffen v.w.b. de aanmelding voor deze cursus.
Sluiting: Om ca. 21.30 sluit Annemarie de vergadering.