Categoriearchief: Nieuws

Jantje Beton 2012

Beste leden van de sportclub Holwierde,
Alle jeugdleden bedankt voor het meehelpen met de verkoop van de loten voor de Grote Clubactie!

We hebben gezien dat velen van jullie ontzettend goed hun best hebben gedaan. Super!
De opbrengst van dit jaar is 744 euro!

We willen Lotte Oldenhuis feliciteren met de verkoop van de meeste loten. Lotte heeft 41 loten verkocht!

Wij zullen zorgen dat Lotte haar prijsje voor de kerstvakantie zal ontvangen
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Sportclub Holwierde

Notulen jaarvergadering SportClub Holwierde 26-11-2012

<div><span style=”font-size: 12pt;”><strong> </strong></span></div>
<div><strong>Aanwezig: </strong>Annemarie Visscher, Henrike de Vries, Beate Tkacz, Paulien Vos, Tommy Verloop<br /><strong>Afwezig:</strong> met kennisgeving: Gerda Oosterhuis, Diana Stoppels</div>
<div><strong>Opening:</strong><br />Annemarie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.</div>
<div><strong>Mededelingen:</strong><br />Secretarieel jaarverslag:<br />Hiervoor wordt verwezen naar de nieuwsbrieven en notulen van het afgelopen jaar.</div>
<div><strong>Notulen jaarvergadering d.d. 28 nov. 2011:</strong><br />Geen op- en of aanmerkingen.</div>
<div><strong>Financieel jaarverslag:</strong><br />De kascommissie (de heer R. Meijer en de heer R. Buitendam) hebben het financieel jaarverslag goedgekeurd en hebben de penningmeester decharge verleend. Voor volgend jaar zal de heer R. Meijer uit de kascommissie treden. Hiervoor in de plaats komt mevrouw M. Verloop. Beate heeft de aanwezigen een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.</div>
<div><strong>Vaststelling begroting &  contributie:</strong><br />Helaas is er sprake van een afnemend ledenaantal. Op dit moment zijn er nog 84 leden, t.o.v. 107 leden vorig jaar. Om de SportClub Holwierde opnieuw te promoten wordt afgesproken om advertenties te plaatsen in de dorpskranten van de omliggende dorpen.  <br />Tevens zal de maand januari 2013 in het teken staan van vriend(inn)en maand. Ieder lid mag zijn of haar vrienden uitnodigen om mee te doen tijdens de desbetreffende lessen.</div>
<div>
<anwege een afnemend ledenaantal en hogere kosten is tijdens de jaarvergadering besloten om voor ieder lid de contributie met 0,50 eurocent te verhogen m.i.v. januari 2013.

Bestuursverkiezing:

Henrike de Vries is afgetreden als bestuurslid van de SportClub Holwierde en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Tommy Verloop als algemeen bestuurslid voorgedragen.

Dit is door een ieder akkoord bevonden zodat Tommy zitting kan nemen in het bestuur van de SportClub Holwierde. Henrike de Vries is heel hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet.
Rondvraag:

Tommy geeft aan dat zijn vrouw, Monique, de cursus jureren voor het turnen wel wil gaan volgen. Na deze cursus zal Monique dan als jurylid kunnen functioneren tijdens de turnwedstrijden.  Beate zal de benodigde informatie verschaffen v.w.b. de aanmelding voor deze cursus.
Sluiting: Om ca. 21.30 sluit Annemarie de vergadering.

Uitvoering 17 november

<div>
<div>Beste leden van de sportclub,<br />Zaterdag 17 november zal onze tweejaarlijkse uitvoering plaatsvinden in de sporthal in Holwierde.<br />Het thema is dit jaar Flora en Fauna!<br />We zullen beginnen met de voorstelling om 19.00 uur.<br />De verschillende groepen zullen hard oefenen om een geweldige uitvoering voor u in te studeren. <br />Mocht er speciale kleding nodig zijn dan hoort u dit via de leiding van de groep waar uw kind lessen volgt.<br />We hopen op een grote opkomst qua publiek en heten u dan ook van harte welkom op deze bijzondere avond!<br />Met vriendelijke groeten,<br />Bestuur sportclub Holwierde</div>
<div><br />Daarnaast wil het bestuur nog een oproep plaatsen:<br />Wie wil er helpen om de kinderen om te kleden voor en tijdens de verschillende optredens en wie wil ons <br />helpen met de verkoop van  koffie/thee/frisdranken? We hopen dat een aantal mensen zich opgeeft, <br />aangezien wij het niet redden met alleen het bestuur.<br />Graag doorgeven via het beantwoorden van deze mail of bij een van de bestuursleden:</div>
<div><a href=”mailto:aa.visscher@home.nl”>aa.visscher@home.nl</a><br />Annemarie Visscher 629360<br />Beate Tkacz 680203<br />Paulien Vos 616437<br />Henrike de Vries 620930</div>
</div>

Contributiereglement

<div>
<div>
<div>
<div><strong>Aanmelding als lid:</strong><br />Aanmelding als lid kan uitsluitend door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier bij de leiding. Dit formulier is te verkrijgen bij de leiding of te downloaden op de website. De administratiekosten bij inschrijving bedragen € 2,50.</div>
<div><br /><strong>Betaling:</strong><br />De Sportclub Holwierde hanteert het automatische incasso systeem voor het innen van de contributie. Nieuwe leden worden verzocht daarvoor (door invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier) toestemming te geven aan de penningmeester.<br />De bedragen zijn berekend over 12 maandelijkse termijnen. De contributie wordt maandelijks in de eerste week van de maand afgeboekt. Tijdens de vakanties dient de contributie te worden doorbetaald.</div>
<div><strong>Bondscontributie:</strong><br />Jaarlijks moet de SportClub Holwierde voor alle leden bondscontributie aan de KNGU betalen. De penningmeester zal het bedrag aan bondscontributie 1 keer per jaar bij de leden (bovenop de normale contributie) innen.<br />Alle leden van de KNGU zijn op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor: <br />1. Wettelijke Aansprakelijkheid.<br />2. Ongevallen.</div>
<div>Afmelding als lid:<br />Zij die als lid van de vereniging wensen te bedanken dienen een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Opzeggen kan door middel van een afmeldingsformulier op de les of via het sturen van een  <br />e-mail naar de penningmeester. Dit kan via de website van de SportClub Holwierde.</div>
<div><br /><strong>Contributietarieven</strong> per maand, voor 1 wekelijkse les van max. 1 uur.<br />• t/m 16 jaar:  € 11,-<br />• vanaf 17 jaar:  € 13,-<br />• Ouder & Kindgym: € 11,-<br />• Wedstrijdgroep: 1x 1 ½ uur: € 14,- 2x 1 ½ uur: € 23,50</div>
<div>Toelichting:<br />De contributie geeft recht op deelname aan 1 les van maximaal 1 uur per week per persoon.<br />Leden, die 3 uren per week bij de SportClub Holwierde sporten, betalen slechts 2,5 uren <br />(uitgezonderd wedstrijdgroep)<br /> <br /><strong>Kledingvoorschrift:</strong><br />Tijdens uitvoeringen of andere officiële gelegenheden waaraan u deelneemt namens de sportclub dient u het verenigingstenue te dragen:<br />Voor informatie over het verenigingstenue kunt u contact opnemen met het bestuur (contactgegevens staan vermeld op de website)<br />Tijdens de lessen dient u passende sportkleding te dragen.</div>
</div>
</div>
</div>

Streetdanceles 13 april vervalt

<p style=”line-height: 13pt; margin: 0cm 0cm 10pt;”><span style=”font-size: 11pt;”>Helaas komen a.s. vrijdag<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>13 april de streetdancelessen te vervallen.</span></p>
<p style=”line-height: 13pt; margin: 0cm 0cm 10pt;”><span style=”font-size: 11pt;”>Ylse heeft een uitvoering in Haren, waar zij ook les geeft.</span></p>
<p style=”line-height: 13pt; margin: 0cm 0cm 10pt;”><span style=”font-size: 11pt;”>Ze had vervanging geregeld, maar Charissa en haar zus zijn toch verhinderd en kunnen dus geen les geven.</span></p>
<p style=”line-height: 13pt; margin: 0cm 0cm 10pt;”><span style=”font-size: 11pt;”>Om de uren in te halen wordt er op<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>vrijdag<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>20 en 27 april anderhalf uur les gegeven i.p.v. een uur, dus de eerste groep van 18.00 tot 19.30 uur en de tweede groep van 19.30 tot 21.00 uur.</span></p>

Dringend bestuursleden gezocht

*****Sportclub Holwierde zoekt (dringend) bestuursleden******

Sportclub Holwierde heeft een paar vacatures in het bestuur en is daarom dringend op zoek naar mensen die het bestuur willen komen versterken. Mede ook omdat er dit jaar en volgend jaar naar verwachting nog twee vacatures zullen ontstaan.

Lijkt een bestuursfunctie bij Sportclub Holwierde je wat of wil je meer informatie? Neem dan contact op met één van de leden van het bestuur

 

Instuif 20 oktober 2010

<p>Op 20 oktober 2010 organiseerde de SportClub Holwierde in samenwerking met Stichting huis voor de Sport Groningen  (HVDSG) (in het kader van ‘naschools aanbod’) een instuif voor alle basisschoolkinderen uit Holwierde.</p>
<p>Gymleidster Diana Stoppels had samen met Andries Kooi (Stichting HVDSG) allerlei toestellen klaargezet voor de instuif. Zo kon er aan touwen worden gezwaaid, bokje gesprongen, via de mini-trampoline ‘lekker op de dikke mat ploffen’, via de mini-trampoline op de kast springen en dan op allerlei manieren op de dikke mat neerkomen.</p>
<p>Het bestuur van de sportclub had gezorgd voor een beker ranja en een snoepje voor iedereen.</p>
<p>Al met al een zeer geslaagde middag, waar ruim 50 kinderen zich uitstekend hebben vermaakt.</p>

Uitvoering zaterdag 6 november 2010

<p>Zoals te lezen is bij de geschiedenis van de sportclub, is de oprichtingsdatum 26 oktober 1970. Dat betekent, dat de SportClub Holwierde op 26 oktober 2010 <span style=”text-decoration: underline;”>40 jaar bestaat!</span></p>
<p>Dat gaat gevierd worden in de vorm van een feestelijke uitvoering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan..</p>
<p>De voorbereidingen voor de uitvoering zijn al in volle gang. Zo zijn de leden druk bezig met het instuderen van allerlei oefeningen en dansjes.</p>
<p>En het bestuur buigt zich over de feestelijke randvoorwaarden om de uitvoering tot een geslaagde feestelijke avond te maken.</p>
<p>De uitvoering wordt gehouden op zaterdag 6 november in de gymzaal van Holwierde vanaf 18.30 uur. Nadat alle oefeningen en dansjes uitgevoerd zijn door de leden, wordt alle aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden om de avond feestelijk af te sluiten.</p>
<p>Het bestuur en leiding van de sportclub nodigt alle belangstellenden uit voor de feestelijke uitvoering.</p>

Nieuws

<h3><span style=”text-decoration: underline;”>Instuif 20 oktober 2010</span></h3>
<p>Op 20 oktober 2010 organiseerde de SportClub Holwierde in samenwerking met Stichting huis voor de Sport Groningen  (HVDSG) (in het kader van ‘naschools aanbod’) een instuif voor alle basisschoolkinderen uit Holwierde.</p>
<p>Gymleidster Diana Stoppels had samen met Andries Kooi (Stichting HVDSG) allerlei toestellen klaargezet voor de instuif. Zo kon er aan touwen worden gezwaaid, bokje gesprongen, via de mini-trampoline ‘lekker op de dikke mat ploffen’, via de mini-trampoline op de kast springen en dan op allerlei manieren op de dikke mat neerkomen.</p>
<p>Het bestuur van de sportclub had gezorgd voor een beker ranja en een snoepje voor iedereen.</p>
<p>Al met al een zeer geslaagde middag, waar ruim 50 kinderen zich uitstekend hebben vermaakt.</p>
<h3><span style=”text-decoration: underline;”>Uitvoering zaterdag 6 november 2010</span></h3>
<p>Zoals te lezen is bij de geschiedenis van de sportclub, is de oprichtingsdatum 26 oktober 1970. Dat betekent, dat de SportClub Holwierde op 26 oktober 2010 <span style=”text-decoration: underline;”>40 jaar bestaat!</span></p>
<p>Dat gaat gevierd worden in de vorm van een feestelijke uitvoering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.</p>
<p>De voorbereidingen voor de uitvoering zijn al in volle gang. Zo zijn de leden druk bezig met het instuderen van allerlei oefeningen en dansjes.</p>
<p>En het bestuur buigt zich over de feestelijke randvoorwaarden om de uitvoering tot een geslaagde feestelijke avond te maken.</p>
<p>De uitvoering wordt gehouden op zaterdag 6 november in de gymzaal van Holwierde vanaf 18.30 uur. Nadat alle oefeningen en dansjes uitgevoerd zijn door de leden, wordt alle aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden om de avond feestelijk af te sluiten.</p>
<p>Het bestuur en leiding van de sportclub nodigt alle belangstellenden uit voor de feestelijke uitvoering.</p>
<p> </p>