Contributiereglement

<div>
<div>
<div>
<div><strong>Aanmelding als lid:</strong><br />Aanmelding als lid kan uitsluitend door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier bij de leiding. Dit formulier is te verkrijgen bij de leiding of te downloaden op de website. De administratiekosten bij inschrijving bedragen € 2,50.</div>
<div><br /><strong>Betaling:</strong><br />De Sportclub Holwierde hanteert het automatische incasso systeem voor het innen van de contributie. Nieuwe leden worden verzocht daarvoor (door invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier) toestemming te geven aan de penningmeester.<br />De bedragen zijn berekend over 12 maandelijkse termijnen. De contributie wordt maandelijks in de eerste week van de maand afgeboekt. Tijdens de vakanties dient de contributie te worden doorbetaald.</div>
<div><strong>Bondscontributie:</strong><br />Jaarlijks moet de SportClub Holwierde voor alle leden bondscontributie aan de KNGU betalen. De penningmeester zal het bedrag aan bondscontributie 1 keer per jaar bij de leden (bovenop de normale contributie) innen.<br />Alle leden van de KNGU zijn op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor: <br />1. Wettelijke Aansprakelijkheid.<br />2. Ongevallen.</div>
<div>Afmelding als lid:<br />Zij die als lid van de vereniging wensen te bedanken dienen een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Opzeggen kan door middel van een afmeldingsformulier op de les of via het sturen van een  <br />e-mail naar de penningmeester. Dit kan via de website van de SportClub Holwierde.</div>
<div><br /><strong>Contributietarieven</strong> per maand, voor 1 wekelijkse les van max. 1 uur.<br />• t/m 16 jaar:  € 11,-<br />• vanaf 17 jaar:  € 13,-<br />• Ouder & Kindgym: € 11,-<br />• Wedstrijdgroep: 1x 1 ½ uur: € 14,- 2x 1 ½ uur: € 23,50</div>
<div>Toelichting:<br />De contributie geeft recht op deelname aan 1 les van maximaal 1 uur per week per persoon.<br />Leden, die 3 uren per week bij de SportClub Holwierde sporten, betalen slechts 2,5 uren <br />(uitgezonderd wedstrijdgroep)<br /> <br /><strong>Kledingvoorschrift:</strong><br />Tijdens uitvoeringen of andere officiële gelegenheden waaraan u deelneemt namens de sportclub dient u het verenigingstenue te dragen:<br />Voor informatie over het verenigingstenue kunt u contact opnemen met het bestuur (contactgegevens staan vermeld op de website)<br />Tijdens de lessen dient u passende sportkleding te dragen.</div>
</div>
</div>
</div>